Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.04.09 / Atnaujinta 2021.08.02 11:49

 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl šiuo metu išaugusių aptarnaujamų asmenų LR ambasadoje VFR srautų, prašome visų interesantų dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo, iš anksto parašyti el. laišką LR ambasados VFR Konsuliniam skyriui, adresu: [email protected], nurodant planuojamą kelionės į Lietuvą datą ir savo telefono numerį. LR ambasados VFR darbuotojai, gavę Jūsų el. laišką, nedelsiant susisieks su Jumis dėl galimo Jūsų vizito LR ambasadoje VFR datos ir laiko.

 

 


 

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką arba kilmės valstybę, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

AGP IŠDAVIMO TVARKA

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus.

AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • VFR gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis/pilietė;
 • Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

AGP išduodamas šiais atvejais:

 • jei kelionės dokumentas buvo prarastas;
 • jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 • jei pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 • jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;
 • jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;
 • jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

Prašant išduoti AGP, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai visais atvejais turi būti pateikti šie dokumentai:

 • Nustatytos formos PRAŠYMAS;
 • 2 asmens amžių atitinkančios nuotraukos (pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė). Nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus: https://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.281999;
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (galima pateikti bet kurį turimą dokumentą su pareiškėjo vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka). PASTABA: jei prašymas dėl AGP išdavimo LR ambasadai bus teikiamas registruotu paštu arba per kurjerį, prašome atsiųsti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Papildomai teikiami šie dokumentai:

 • Jei AGP prašoma išduoti, pametus asmens dokumentą – nustatytos formos PRANEŠIMĄ apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • Jei AGP prašoma išduoti VFR gimusiam nepilnamečiui vaikui - vieno iš tėvų asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantį dokumentą ir tuo atveju, kai vaiko gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą – Vokietijos institucijų išduotas ir į lietuvių kalbą išverstas VAIKO GIMIMO LIUDIJIMAS (Geburtsurkunde), arba daugiakalbis IŠRAŠAS IŠ GIMIMO AKTO ĮRAŠO (FORMA A) (pastarojo versti į lietuvių kalbą nereikia);
 • Jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui – paaiškinimą raštu ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus;
 • Jei AGP prašo užsienio valstybės pilietis – kitus papildomus dokumentus, kurių prašo asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.

Konsulinis pareigūnas, prireikus, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Prašymų dėl AGP pateikimas:

 • Prašymą dėl AGP ir dokumentus asmuo pateikia asmeniškai;
 • Prašymą dėl AGP ir dokumentus taip pat galima pateikti paštu, per kurjerį ar el. paštu;
 • Prašymą dėl AGP ir dokumentus asmuo gali teikti ir per garbės konsulą. Šiuo atveju asmens parašą, asmens tapatybę ir pateiktų dokumentų kopijų tikrumą turi patvirtinti garbės konsulas parašu ir spaudu;
 • Nepilnamečių metų prašymus dėl AGP pildo ir teikia vienas iš tėvų arba globėjų.

Teikiant prašymą ir dokumentus dėl AGP išdavimo vaikui (iki 2 metų) vaiko atvykimas kartu su vienu iš tėvų ar globėjų į konsulinę įstaigą nėra būtinas. Jei AGP reikalingas nepilnamečiui (nuo 2 iki 16 metų amžiaus), prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas ir šiuo atveju nepilnamečio dalyvavimas LR ambasadoje VFR yra privalomas;

 • Nuo 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP ir dokumentus asmuo teikia pats. Tuo atveju, jei jam nėra sukakę 18 metų ir anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – jo asmens tapatybę tvirtina vienas iš tėvų arba globėjas.

AGP atsiėmimas:

 • Jei asmuo dokumentus dėl AGP išdavimo pateikia konsulinėje įstaigoje, išduotas AGP gali būti atsiimtas konsulinėje įstaigoje asmeniškai;
 • Jei asmuo dokumentus dėl AGP išdavimo pateikia konsulinėje įstaigoje asmeniškai, asmeniui pageidaujant, išduotas AGP gali būti siunčiamas paštu asmens nurodytu adresu. Tuomet pareiškėjas be kitų dokumentų konsulinei įstaigai turi pateikti Pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu ir sau adresuotą voką su pašto ženklais (Briefmarken) 4,05 EUR sumai;
 • Jei dokumentai dėl AGP išdavimo konsulinei įstaigai pateikiami atsiunčiant juos paštu, per kurjerį arba el. paštu, išduotas AGP atsiimamas konsulinėje įstaigoje asmeniškai

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis - 25 EUR.

Konsulinis mokestis už AGP gali būti neimamas Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnyje apibrėžtais atvejais.

AGP išdavimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami LR ambasadai ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

AGP išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos, o jei prašymas ir dokumentai dėl AGP išdavimo buvo pateikti per garbės konsulinį pareigūną – nuo jų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos arba vėlesnę asmens prašyme nurodytą dieną.

Asmeniui, į LR ambasadą VFR atvykus ir asmeniškai pateikus prašymą išduoti AGP, AGP išduodamas tą pačią dieną.

AGP galiojimo terminai

AGP galiojimo laikas nustatomas, atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų.

Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvą ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, AGP gali būti išduodamas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha