UNESCO

Sukurta 2016.04.12 / Atnaujinta 2019.08.06 10:44

UNESCO nare Lietuva tapo 1991 m. spalio 7 d.

Lietuva priklauso šiems tarpvyriausybiniams UNESCO komitetams:

 • Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Patariamajai mokslinei-techninei tarybai (perrinkta trečiai  kadencijai 2015 – 2019 m.). Lietuvai taryboje atstovauja prof. Vladas Žulkus.
 • Tarpvyriausybiniam bioetikos komitetui. 2017 m. perrinkta antrai kadencijai (pirmoji kadencija 2013 – 2017 m.; vicepirmininkė 2013 – 2015 m.) ), kadencija baigiasi 2021 m. Lietuvai komitete atstovauja prof. Eugenijus Gefenas. 
 • Tarpvyriausybinei programos „Informacija visiems“ tarybai. 2017 m. perrinkta antrai kadencijai (pirmoji kadencija 2013 – 2017 m), kadencija baigiasi 2021 m. Lietuvai taryboje atstovauja prof. Renaldas Gudauskas.
 • Tarptautinės komunikacijos vystymo programai. Išrinkta 2017 m. Kadencijai baigiasi 2021 m.. Lietuvai programoje atstovauja Aušra Jaruševičiūtė Juraitė.

Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO:

 • Įkurta 1993 spalio 21 d.;
 • Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Irena Vaišvilaitė (nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d.);
 • Buvę Lietuvos nuolatiniai atstovai: Arūnas Gelūnas (2012-2016), Ina Marčiulionytė (2003-2010), Ugnė Karvelis (1993-2002).

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija:

 • Įkurta 1992 m. vasario mėn.
 • Generalinė sekretorė: Asta Junevičienė
 • Nacionalinės komisijos primininkas: Jonas Ruškus

Prie UNESCO veiklos prisidedančios asmenybės iš Lietuvos:

 • Valdas Adamkus, UNESCO Geros valios ambasadorius Žinių visuomenei
 • Virgilijus Alekna, UNESCO sporto čempionas
 • Violeta Urmana, UNESCO menininkė taikai

 • Lietuva UNESCO Vykdomojoje taryboje

  Per 2015 m. Paryžiuje vykusią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinę konferenciją Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. Lietuva į Vykdomąją tarybą išrinkta didžiausiu balsų skaičiumi (171). Tai rodo ilgalaikio ir nuoseklaus darbo rezultatų pripažinimą, Lietuvos aktyvumą ir matomumą UNESCO.

  Nuo nepriklausomybės pradžios Lietuva jau trečią kartą buvo išrinkta šios UNESCO valdymo struktūros nare. Vykdomosios tarybos nare Lietuva taip pat buvo 1997–2001 m. ir 2005–2009 m.

  Lietuvos atstovė Vykdomojoje taryboje yra ambasadorė prie UNESCO Irena Vaišvilaitė.

  Lietuvos veiklos UNESCO Vykdomojoje taryboje prioritetai:

  • siekti UNESCO veiklos efektyvumo ir veiksmingumo;
  • spręsti klausimus, susijusius su žurnalistų saugumo ir nusikaltimų prieš juos nebaudžiamumo problematika;
  • siekti aktyvesnio UNESCO dalyvavimo sprendžiant Krymo problemas organizacijos kompetencijos srityse;
  • stiprinti žmogaus teisių apsaugą, skatinant žodžio ir spaudos laisvę bei užtikrinant visų asmenų lygias galimybes UNESCO kompetencijos srityse;
  • skatinti kultūrų raiškos įvairovę, ypač daug dėmesio skiriant kultūrai į darnaus vystymosi politiką integruoti;
  • prisidėti stiprinant UNESCO vaidmenį siekiant visuotinės prieigos prie interneto, informacinio raštingumo, informacijos saugojimo, informacijos etikos, daugiakalbystės bei informacinių ir komunikacinių technologijų sklaidos;
  • stiprinti materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo apsaugą, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldui konfliktų apimtose teritorijose;
  • prisidėti užtikrinant asmenų lygias galimybes, ypač švietimo srityje;
  • stiprinti aukštojo mokslo ir atsakingų mokslinių tyrimų institucijų vaidmenį sprendžiant visuomenėms kylančius socialinius-ekonominius ir kultūrinius iššūkius;
  • didelį dėmesį skirti mokslo tyrimų institucijų ir mokslininkų dalyvavimui UNESCO tarptautinėse mokslo programose;
  • prisidėti veiksmingai įgyvendinant Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi darbotvarkę UNESCO kompetencijos srityse.

 • UNESCO Vykdomoji taryba

  Vykdomoji taryba yra vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 valstybės narės. Tarybos sesijos vyksta du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Per sesijas priimami sprendimai dėl UNESCO programinės veiklos ir biudžeto įgyvendinimo, svarstomos veiklos ataskaitos, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų organizavimo, rengiamos rekomendacijos dėl Generalinio direktoriaus rinkimų ir kt. Vykdomojoje taryboje nei viena narė neturi veto teisės.